Ruch Narodowy

Cele i zadania

Tekst poniżej jest mową wygłoszoną w Poznaniu dnia 28 czerwca 1929 roku podczas uroczystości obchodu dziesięciolecia traktatu wersalskiego. Przedruk za: Roman Dmowski, “Pisma” t. IX, Częstochowa 1939, str. 3 – 13
ROMAN DMOWSKI – POLSKA JAKO WIELKIE PAŃSTWO

Odbudowanie państwa polskiego, zarówno dla szerokiej opinii, jak dla polityków i pisarzy politycznych wszystkich krajów, było na ogół faktem nieoczekiwanym. Było nim nawet dla wielu ludzi w naszym własnym społeczeństwie. Niejednemu wydawało się ono wprost niemożliwością. Nawet ci, którzy się uważali za bojowników niepodległości, śmieli dążyć często co najwyżej do urządzenia części ziem polskich we względnej samoistności pod zwierzchnictwem jednego z państw rozbiorczych.

Kamień, który przygniatał grób Polski, był zbyt ciężki, ażeby odosobniony wysiłek narodu naszego, choćby nawet największy, mógł go odwalić. Powstania nasze nie miały żadnych widoków zwycięstwa i w wynikach swoich dawały coraz większe ujarzmienie narodu.

Niewiara wszakże w zmartwychwstanie naszego państwa pochodziła z niedostatecznego zrozumienia historii. Wykreślenie tak wielkiego obszarem swym państwa z karty Europy, rozbiory Polski stały się możliwymi tylko skutkiem tego, że rozkład władzy państwowej w Rzeczypospolitej XVIII wieku doprowadził do całkowitego zaniku polityki zewnętrznej państwa. Polska przestała być czynną siłą w stosunkach międzynarodowych, przestała wywierać wpływ na układ tych stosunków zgodnie ze swoimi celami. Pozostała ona jedynie obiektem polityki państw innych, zmuszona była biernie patrzeć na powstawanie porozumień i sojuszów między tymi państwami, powiększających potęgę państw dla niej niebezpiecznych, a przygotowujących zgubę jej i jej naturalnym sojusznikom.

Całkowita bierność Polski na zewnątrz, tak krańcowo ujawniona podczas wojny siedmioletniej, pociągnęła za sobą niesłychanie doniosłe skutki, nie tylko dla niej samej, ale dla Europy i dla całego świata. Wynikiem jej było wyrośnięcie Prus na pierwszorzędną potęgę europejską, utrata przez Francję jej przewodniej roli w Europie oraz zniszczenie jej potęgi na oceanach, w Ameryce i w Indiach, wreszcie zniknięcie samej Rzeczypospolitej z mapy.

Jeżeli zniszczenie naszego państwa stało się możliwym tylko przez bezwład polityczny Rzeczypospolitej i wytworzenie w jego skutku związków między państwami, przygotowującymi nam zgubę – trzeba powiedzieć: zgubę państwa, bez możności zniszczenia narodu – to z tego nie wynikało, że państwo to nie może zmartwychwstać, nie może zjawić się na powrót jako państwo całkiem niezawisłe i że Polska nie może stać się na powrót potężnym czynnikiem położenia międzynarodowego. Z tego wynikało, że odbudowanie Polski istotnie niezawisłej, silnej, posiadającej wszystkie swoje ziemie, stanie się możliwe dopiero wtedy, kiedy rozwój stosunków międzynarodowych doprowadzi do rozluźnienia i w dalszym ciągu zerwania zgubnych dla nas związków między państwami, kiedy nowe interesy i nowe współzawodnictwa dadzą początek nowym sojuszom, przygotowującym nowe konflikty, w których strony przeciwne zaczną wygrywać sprawę polską i tem otworzą pole dla czynnej polityki polskiej. I stanie się ono możliwym dopiero wtedy, gdy naród polski zdobędzie się na powrót na swoją politykę zewnętrzną, to znaczy, kiedy w trudnych warunkach niewoli wyda organizację, która będzie zdolna działać na zewnątrz z ramienia narodu, w jego imieniu, a która będzie dość samodzielna w swej myśli politycznej, żeby nie dać się użyć za narzędzie żadnym obcym interesom, żeby służyć wyłącznie Polsce i jej celom.

Wytworzenie takiej organizacji stało się możliwym dzięki rozwojowi silnego ruchu narodowego w pokoleniach polskich końca zeszłego stulecia i dzięki wpływowi na ich psychikę życia w państwie nowoczesnym, choć obcym. Wpływ ten wyraził się między innymi w postępie karności społecznej.

Skutkiem rozwoju tej organizacji powstała na przełomie dwóch stuleci polityka polska, polityka zewnętrzna, szukająca dróg ku odbudowaniu państwa. Wyzwalając patriotyzm polski z mglistych rojeń, raczej poetyckich, dążenia swoje starała się ona oprzeć na zrozumieniu rzeczywistości, ale rzeczywistości europejskiego, światowego widnokręgu.

Ci, którzy sądzą, że wszystko, co zrobiono dla odzyskania niepodległości, zrobiono dopiero po wybuchu wojny światowej, są w błędzie. Najważniejsze bodaj rzeczy zrobiono w latach, poprzedzających tę wojnę. Wtedy już polityka nasza znalazła miejsce dla Polski w nowych ustosunkowaniach międzynarodowych, wtedy już zaczęła współdziałać z tą stroną, w której widziała sojuszników dla swej sprawy, wtedy już usiłowała przyczyniać się swymi posunięciami do pogłębienia konfliktu, wtedy już pracowała nad tym, ażeby po wybuchu wojny nie być jedynie obiektem polityki innych narodów. Akcja podczas wojny była tylko dalszym ciągiem i realizacją skutków wieloletniej pracy, pracy całej organizacji.

Jak powiedziałem, państwa polskiego nie mógł odbudować żaden odosobniony wysiłek narodu polskiego. Mogło się to było stać tylko w wielkim konflikcie europejskim, a jak się okazało światowym, tylko w sojuszu narodu naszego ze związkiem państw, kierowanym przez narody, nie zainteresowane w zniszczeniu naszej ojczyzny, i tylko po ich zwycięstwie.

Traktat wersalski, który nam przywraca miejsce między niezawisłymi państwami Europy, podpisany został krwią szeregu wielkich i mniejszych narodów, kupiony kosztem życia milionów ludzi. Synowie często dalekich nam krajów krwią swoją, swoim życiem zapłacili za naszą wolność, za naszą wielką przyszłość, do której dziś idziemy. I dziś w dziesięciolecie chwili, kiedyśmy miejsce swoje wśród tych narodów odzyskali, tym żołnierzom i naszej wśród innych sprawy, ich pamięci hołd składamy, na pierwszym zaś miejscu pamięci synów najokrutniej skrwawionej i najściślej współdziałającej z naszymi wysiłkami Francji. Niemniejsze od uznania niezawisłego państwa polskiego ma dla nas znaczenie ta część traktatu, która ustanawia granicę naszą na zachodzie: między Polską a państwem niemieckim.

Po tym, co tu powiedziano, co sam wielokrotnie wykazywałem, co zresztą każdy myślący Polak już dziś rozumie, nie będę tu dłużej dowodził, że granica to najważniejsza. Od przebiegu linii granicznej, od tego, jakie z zagarniętych w przeszłości ziem przywracała ona Polsce, zależało, czym ta Polska będzie, ku czemu ją będzie rozwój życia państwowego prowadził. Od tej granicy zależało wprost, czy Polska będzie państwem istotnie niezawisłym, czy też przy formalnej niezawisłości będzie uzależniona od sąsiada, stanie się jego narzędziem politycznym i polem wyzysku gospodarczego.

Granica zachodnia Polski, wykreślona traktatem wersalskim, jest wynikiem wytężonej walki politycznej. Walka ta rozpoczęła się wyraźnie już po dwóch pierwszych latach wojny, kiedy konieczność odbudowania państwa polskiego stała się widoczną, i odtąd już stanowi ona istotę sprawy polskiej w wojnie i na konferencji pokojowej.

Jest to walka między dwoma biegunowo przeciwnymi sobie dążeniami.
Stanęło do niej z jednej strony nasze dążenie do odbudowania Polski w roli wielkiego państwa, politycznie i gospodarczo niezawisłego od sąsiadów, nie będącego niczyim narzędziem, ale prowadzącego własną mocarstwową politykę, podyktowaną mu przez dobro narodu i dobro wspólnej z innymi narodami cywilizacji. Źródłem tego naszego dążenia nie były tylko ambicje narodowe, jak to twierdzili nasi przeciwnicy – ambicje fałszywe, jak to wyraźnie dawali do zrozumienia. Polacy nie są małym narodkiem, ani swą liczbą, ani obszarem, który zajmuje ich rasa i ich cywilizacja, ani swą twórczością duchową, rozwijaną od dziesiątków pokoleń, nie ustępującą, ale, przeciwnie, najświetniejszą w swych przejawach po upadku państwa, ani rolą polityczną, którą odgrywało w przeszłości państwo polskie, ani pracą dziejową, której dokonała cywilizacja polska. Niemałym, w późniejszych czasach, dowodem wielkości naszego narodu była sama działalność państw, które rozgrabiły Polskę, potworne środki, do których musiały się uciekać, ażeby tłumić nasze samoistne życie, naszą twórczość, powstrzymywać rozwój sił naszego narodu. Rzeczy to wszak świeże jeszcze w naszej pamięci.

Zamknięcie naszego narodu w ramy małego państewka byłoby niewiele mniejszą krzywdą od rozbiorów.

Z drugiej strony, ktokolwiek zdolny jest głębiej się zastanowić nad położeniem geograficznym Polski, zrozumieć musi, że tu, na naszej ziemi, niema miejsca na małe, słabe państewko, niezdolne do zachowania swej samoistności wobec sąsiadów.

Dążenie nasze spotkało się z zaciekłym odporem licznych, nie zawsze odsłaniających swe oblicze przeciwników, którzy często nie przebierali w środkach. Dzień dzisiejszy nie jest chwilą na analizowanie tej walki, na charakteryzowanie jej motywów i metod. Poprzestanę tu na stwierdzeniu, że będąca jej wynikiem zachodnia i północno-zachodnia granica Polski nie objęła wprawdzie wszystkich ziem, które do państwa polskiego należeć powinny i których się domagaliśmy, niemniej przeto dała Polsce podstawy bytu niezawisłego, rozwoju gospodarczego i politycznego, którego postęp, o ile będzie się odbywał szybko i zdrowo, musi jej dać poważne stanowisko mocarstwowe.

Wspomnę tu tylko, że ta granica pozostała przez parę lat jedyną granicą Polski, uznaną przez mocarstwa: walka przeciw pojęciu Polski jako wielkiego państwa opóźniła znacznie ostateczne uznanie reszty granic, z wielką szkodą dla zdrowego rozwoju życia państwowego nazajutrz po jej odbudowaniu. Granice te musieliśmy przeważnie własnymi wysiłkami ustanawiać, czynić je faktem dokonanym, uznawanym później przez mocarstwa.

I wspomnę tylko, że przeciwnicy nasi w walce o granicę zachodnią Polski nie zamilkli po uznaniu jej przez traktat wersalski. Po dziś dzień mamy do czynienia z próbami kwestionowania tej granicy, próbami wprost nieprzyzwoitymi ze stanowiska obyczaju międzynarodowego w świecie cywilizowanym. Niestety, zuchwalstwo to znajduje często zachętę w nie dość energicznej reakcji rządów polskich.

W dniu dzisiejszym upływa lat dziesięć od położenia tych podstaw pod nowoczesne państwo polskie.
Czy to dziesięciolecie potwierdziło słuszność naszych założeń? Czy dowiodło ono, że Polska jest przeznaczona na to, żeby w tej części Europy zająć stanowisko mocarstwa, które na swoim obszarze jest panem, żyje życiem samoistnym, cywilizacyjnym, gospodarczym i politycznym, na zewnątrz zaś swoją wolą i swoim czynem reguluje swój stosunek do sąsiadów i swym udziałem w życiu międzynarodowym przyczynia się skutecznie do postępu pokojowej pracy cywilizacji europejskiej?…

Pomimo wszystkiego, co o nie domaganiach naszego życia państwowego możemy powiedzieć, tylko ludzie bardzo powierzchowni, nie umiejący widzieć i rozumieć faktów, o ile nie kłamią tendencyjnie, mogą na te pytania odpowiedzieć przecząco.

Przeciwnicy nasi twierdzili, że dzielnice nasze, należące przez długi czas do różnych państw, żyjące pod rożnemi prawami i różnymi systemami politycznymi, nie będą umiały żyć wspólnym życiem państwowym. Paru lat wystarczyło do wykazania, jak sztucznym, jak przeciwnym naturze był ten podział, jak potężne były węzły, łączące nas w jeden naród. Dziś każdy już widzi, że wystarczy, ażeby nasza praca kodyfikacyjna została zakończona, ażeby doprowadziła do ujednostajnienia prawnego na całym obszarze państwa, a reszta różnic pomiędzy dawnymi zaborami zniknie. Pozostaną różnice prowincjonalne, istniejące w każdym państwie, w każdym narodzie, tylko mniejsze znacznie, niż w innych państwach europejskich.

W Polsce, państwie zbudowanym na kresach cywilizacji zachodniej, zawsze istniały i dziś istnieją wielkie różnice poziomu cywilizacji między ziemiami zachodnimi a wschodnimi. Można było przewidywać, że ponowne połączenie tych ziem w jedno państwo spowoduje obniżenie poziomu cywilizacji na zachodzie.

Życie wykazało, że to były obawy płonne. Najlepszą na nie odpowiedzią jest porównanie naszego Poznania, w którym się znajdujemy, z Poznaniem z przed lat kilkunastu, pozostającym pod rządami niemieckimi. Najzaciętszy nasz wróg musi przyznać, że odbył się tu niesłychanie szybki postęp, który uczynił to nasze historyczne miasto większym, bogatszym, żyjącym na wyższą o wiele stopę gospodarczą i cywilizacyjną, wreszcie piękniejszym. A wszystko to się stało przy całkowitym prawie zaniknięciu w nim żywiołu niemieckiego, który niedawno jeszcze szeroko tu się rozsiadał.

Ten jeden przykład świadczy, jak olbrzymią siłę żywiołową, cywilizacyjną i gospodarczą wykazał naród polski po swoim zjednoczeniu. To samo widzimy w mniejszym lub większym stopniu wszędzie – od Poznania do Wilna i Łucka, od wschodnich Karpat do Gdyni.

W jak wielu dziedzinach cywilizacyjnych i gospodarczych Polska szybko poszła naprzód w ciągu pierwszego dziesięciolecia swej niepodległości, najlepiej świadczy wystawa, którą obecnie w Poznaniu oglądamy (Powszechna Wystawa Krajowa 1929 r.).

Ten nasz postęp jest wyrazem żywiołowych sił zjednoczonego narodu, wyrazem tym potężniejszym, że w planowym kierowaniu jego pracą popełniliśmy i popełniamy liczne błędy. Okres, który przeżyliśmy przed odzyskaniem własnego państwa, nie przygotował ludzi wyższej miary, umiejących dać należyte kierownictwo życiu narodu, przy którym wysiłki jego osiągnęłyby o wiele donioślejsze wyniki.

Jeżeli słusznie można powiedzieć, że naród nasz w dziesięć lat po zjednoczeniu we własnym państwie nie osiągnął jeszcze równowagi politycznej, nie wytworzył sobie trwałej formy rządów, nie oparł swego życia politycznego na niewzruszonych podstawach prawnych – to każdy, kto umie myśleć, zrozumie, że inaczej być nie mogło, że w warunkach, w których odzyskaliśmy byt państwowy, dziesięciu lat nie mogło starczyć na ustalenie form naszego politycznego bytu i na wytworzenie rządów, odpowiadających potrzebom narodu.

Okres, któryśmy przeżyli w niewoli, był okresem wielkich przeobrażeń w całym świecie naszej cywilizacji. W tych przeobrażeniach Polska została zapóźniona przez utratę niezawisłości, przez rozdarcie narodu i przez związanie głównego obszaru jej ziem z państwem, stojącym na znacznie niższym od niej poziomie cywilizacyjnym, o wiele mniej posuniętym w rozwoju społecznym, gospodarczym i politycznym. Nie zapominajmy, że w głównej części Polski chłop został samodzielnym gospodarzem dopiero po ostatnim powstaniu. Późno rozpoczęte przeobrażenia społeczne poszły naprzód w ostatnich latach kilkudziesięciu z szybkością, naruszającą równowagę społecznego życia, wytwarzającą wielkie niebezpieczeństwo społeczne, tym większe, że towarzyszyło im zapóźnienie mas w oświacie. Skutki tego nienormalnego, pozbawionego należytej ciągłości rozwoju dziś ponosimy i przez dłuższy jeszcze czas ponosić będziemy. Odbijają się one przede wszystkim w życiu politycznym narodu, czyniąc bardzo trudnym znalezienie odpowiedniej formy ustroju państwa.

Z tymi trudnościami można by się było uporać skutecznie, gdyby warstwy przewodnie narodu, warstwy oświecone, w dzisiejszym pokoleniu posiadały dostateczną dojrzałość i wytrawność polityczną. Warstwy te wszakże, odsunięte pod obcym panowaniem od udziału w rządach, nie wykształciły się ani umysłowo, ani moralnie do spełnienia wielkich zadań, które na nie czekały.

Brak im nie tylko umiejętności, ale i poczucia odpowiedzialności. Dopiero nowe pokolenia, wyrastające we własnym już państwie, rozwijają w sobie to poczucie, dochodzą do zrozumienia, że każdy oświecony, świadomy Polak jest odpowiedzialny za swe państwo, za rządy tego państwa, za błędy rządzących i za ich zbrodnie.

Trzeba pamiętać, że państwo nasze narodziło się na nowo wśród rewolucji, ogarniających wszystkie sąsiednie kraje, i że przypadła mu rola frontu Zachodniej Europy wobec rosyjskiego bolszewizmu. Pomimo, że Europa nie zawsze mu tę rolę ułatwiała, odegrało ją ono własnymi siłami wcale pomyślnie. Granica polsko – rosyjska pozostała granicą między europejskim ustrojem politycznym i społecznym a rewolucją bolszewicką.

To położenie i ta rola nie pomaga nam do ustalenia form ustroju i do rozwoju naszego życia politycznego na zdrowych podstawach. Walka o te podstawy ciągle trwa i trwać jeszcze przez pewien czas musi. Tym rychlej się ona zakończy i tym pomyślniejsze da wyniki, im całkowiciej będziemy w niej pozostawieni sami sobie, im mniej będą się w nią wtrącały czynniki obce, im mniej będzie prób narzucania nam skądkolwiek reguł postępowania politycznego, czy to jawnie i rzekomo legalnie, czy też na drodze intryg i knowań podziemnych. Polska sobie ze swoim ustrojem politycznym poradzi, byle się nią z zewnątrz w tym względzie nie opiekowano.

Długie trwanie naszego organizowania się politycznego na wewnątrz powoduje słabość naszej polityki zewnętrznej, która dotychczas nie dorosła do tej roli, jaką jej obszar, zaludnienie naszego państwa i wartość naszego narodu przeznacza. W tych warunkach skazana jest ona na różne zboczenia, szkodliwe i niebezpieczne, nie może się zdobyć na plan jasny i konsekwentny, ani na stanowczość i siłę, czasami nawet na godność należytą. Skutkiem tego daje nieraz na zewnątrz fałszywe pojęcie o postawie i dążeniach narodu. Jest to złe i dla nas, i dla innych państw, w naszej polityce zainteresowanych. Gdy np. kwestionuje ktoś naszą granicę zachodnią pod hasłami ustalenia w Europie pokoju, najuczciwiej jest i najużyteczniej powiedzieć bez obsłonek prawdę, że podnoszenie tej kwestii jest najprostszą drogą do rozkiełznania wojny. Bo naród nasz nie pozwoli sobie odebrać ani piędzi ziemi swojej bez walki o nią – do ostatniej kropli krwi. Kto myśli, że jest inaczej, tego spotka wielki zawód.

Wielki zawód jest i w coraz większej mierze będzie udziałem tych, którzy liczyli, że Polska nie podoła swoim trudnościom wewnętrznym i trudnościom swego położenia zewnętrznego. Naród polski licznymi faktami zaświadcza o swojej jedności, sile i żywotności; jego praca cywilizacyjna i gospodarcza dźwiga szybko jego życie zbiorowe na wyższy poziom i pomnaża jego siły. Coraz więcej będzie on ważył w naszej części świata.

W miarę dorastania nowych, niewyrosłych w niewoli pokoleń, coraz szybciej przezwyciężać on będzie trudności wewnętrzne: ustali on formy swego bytu i pójdzie szybkim krokiem do należnego mu stanowiska mocarstwowego.

Wielkie, silne państwo polskie potrzebne jest nie tylko nam do naszego rozwoju narodowego, do urzeczywistnienia naszych celów i spełnienia naszych zadań. Niemniej jest ono potrzebne do utrwalenia pokoju, a z nim warunków wielkiej pracy cywilizacyjnej całej Europy.

 

 • grzech

  Pięknie opisane ale chciałbym wiedzieć jaki jest wasz stosunek do Eurokoryta? I obecnej III RP – czy jest to nasze czy „ich” państwo?

  Czy podejmiecie się sprawy odzyskania niepodległości by wzorem II RP odbudować jedność narodu i gospodarkę i stworzyć silne państwo

  • Łukasz

   Eurokoryto dobrze powiedziane. Już od kilku lat czytam o tym,że Polska i inne kraje są rządzone przez kogoś innego. Kogoś kto chce skłócić i zepsuć nasze państwo od środka. A poza tym Polacy powinni indywidualnie myśleć i tworzyć państwo według swoich standardów, a nie wzorować się na innych państwach np. USA. Ja jestem z wami.

   • PNP

    Prezydent Izraela Wykupujemy Polskę

    https://www.youtube.com/watch?v=mGw8mKIZaKg
    Lukasz – Tak Polska I Narodem winien rzadzic POLAK a nie obywatel o nie polskiej narodowosci !

    • Łukasz

     No i co teraz robić. Wytępią prawdziwych patriotów, a z reszty zrobią niewolników

 • piotr

  W Pełni popiera. Trzba to draństwo i złodziejstwo rozgonić, pozamykać do więzień odebrać skradzione majątki. Stworzyć komurkę ścigającą zbrodniaży okrągłego stoł. Odebrać wszystkie zagarnięte nielegalnie majątki prominętom rządzącyi i kościołowi. im szybciej tym lepiej.

  • WayeThe

   Popieram, przede wszystkim należy mówić ludziom, że skończy sie w Polsce złodziejstwo i bezprawie jakie jest obecnie, tak dalej być nie może bo „utoniemy” w tym gó… wszyscy. Kolejne wybory przed nami za nie długo. Kolejnej utopi i kłamstwa nie wytrzyma nasza kochana ojczyzna. TERAZ ALBO NIGDY. Nie po to nasi dzadkowie walczyli byśmy żyli w sprzedanym skorumpowanym kraju. Gdzi jedni pałają się w luksusie a inni biedują, żyją za nedzne pieniądze w zachodnich korporacjach. Zdrajców i sprdawczyków trzeba rozliczyć po wygranych wyborach i kazdy będzie stosownie rozliczony, nie tak jak teraz gdzie psie „ubeki” dostają solidne emerytury a 50 lat temu mordowali naszych bohaterów. Koniec z lewackim wszaństwem.
   Liczy się tylko Polska.

   • jan

    „…..żyją za nedzne pieniądze w zachodnich korporacjach……………”

    „….nie tak jak teraz gdzie psie „ubeki” dostają
    solidne emerytury …..”

    Waye The – może podasz jakieś liczby gdyż powyższe może byc interpretowane jako /bez obrazy/ tani płacz frustrata

    Chodzi np o liczby w PLN do poniższych dwóch punktów:

    1 – ile średnio „solidnej emerytury” dostaje „psi ubek” /bo nie wątpię, że masz świadomośc, że w przypadku emerytur SB dekomunizację przeprowadzono/

    2 – ile średnio dostaje „nędznych pieniędzy” średni pracownik w zachodniej korporacji

    jan

    • Krzysztof W.

     1- srednio „solidnej emerytury” „psi ubek” dostaje teraz, po dekomunizacji jak to nazywasz- okolo 5000 zl.
     przed twoja dekomunizacja dostawal w okolicach 9000 zl.
     pozdrawiam
     ps: wiem to na przykladzie kilku osob, a miedzy innymi jednego z sedziow, ktory skazal na smierc okolo 125 ak-owcow i nsz-owcow oraz ponad 2000 na dlugoletnie wiezienia. zmarlo mu sie gdzies w 2007r. a w 2005 wlasnie jego emeryturka spadla do nieznosnie malych 5400zł. nie wiem jak on za to wyzyl …….???

     • jan

      1.
      „….srednio „solidnej emerytury” „psi ubek” dostaje teraz, po dekomunizacji jak to nazywasz- okolo 5000 zl.

      2.
      Średnia wysokość emerytury wypłaconej w 2012 roku wynosiła 3 tys 112 złotych – mówi Faktowi Małgorzata Woźniak rzecznik prasowy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
      Dla porównania średnia emerytura wypłacona w 2012 roku z ZUS wynosiła około 1,9 tys złotych brutto.

      http://pieniadze.fakt.pl/srednia-emerytura-ZUS-srednia-emerytura-MSW-Emerytury-mundurowych,artykuly,203243,1.html

      który z dwóch powyższych punktów fałszuje prawdę pkt1 czy pkt2?

      PS

      te 3112 PLN zawiera również emerytury pracowników MSW którzy nigdy NIE BYLI żadnymi ubekami a więc nie podlegają dekomunizacji

      PPS

      Nie dajmy się ogłupiac z powodu złych /nawet uzasadnionych/ emocji

   • PŁOTCZANIN

    Najpierw to trzeba przekonać ludzi do swojego programu a na razie to nie widzę podstaw do tego ,choć założenia są słuszne ale nie do końca bo część tzw. sprzedawczyków jak ich tu się określa już nie żyje .

  • jan

   „…..Trzba to draństwo i złodziejstwo rozgonić, pozamykać do więzień odebrać
   skradzione majątki. Stworzyć komurkę ścigającą zbrodniaży okrągłego
   stoł. Odebrać wszystkie zagarnięte nielegalnie majątki prominętom
   rządzącyi i kościołowi. im szybciej tym lepiej….”

   Za czyje pieniądze taką akcję przeprowadzisz?
   Ile ofiar przewidujesz?

   Poza tym o podstawowej edukacji:
   1 – nie komurkę lecz komórkę
   2 – nie prominętom lecz prominentom
   3 – nie zbrodniaży lecz zbrodniarzy

   jan

  • Luiza Elisabeth Biedroń

   Podpisuję sie pod twoim komentarzem dwiema rekami,.Jedynie w ten sposób możemy odbudować stopniowo nasz kraj gospodarczo, a mamy tyle bogactw ,że nie musimy uzależniac się od Euroologarchów, rozliczyć złodziei majątku narodowego, puścić ich w skarpetkach tak, aby poznali co to znaczy żyć za pensje, którzy oni płacą „motłochowi”,bo nim właśnie dla nich jesteśmy,.Rozliczyć wszelkie afery finansowe, odzyskac z nich pieniądze, przekazać na rzecz narodu, wymazać grubą kreskę wymalowana przez Mazowieckiego,odebrać majątki, które niesłusznie przejął też kościół i świetnie się bawi za nie w kasynach gry,bierze udział w gangach przestępczych etc,.Trzeba to jednak zrobić jak najszybciej poprzez jednomyślne zjednoczenie sie i przejęcie wlądzy siłą tak, aby Szanowny Donald ani sie obejrzał, kiedy naród zacznie rozliczac jego i kolesiów,.

  • korel

   na ich miejsce przyjda nowi z bejdzbolami.

 • bozena

  Najlepiej żeby Prawo i Sprawiedliwość, Ruch Narodowy, Solidarna Polska, Prawica Rzeczypospolitej Marka Jurka i pozostałe prawicowe partie i stowarzyszenia utworzyły jeden wielki blok i koalicję wyborczą, wtedy sukces gwarantowany inaczej wszystkie głosy zostaną stracone bezpowrotnie:(((

  • PNP

   kolejny fałszywy ruch na scenie politycznej- Marek Jurek prawdziwe nazwisko CHAIM SZACHT-żyd udający Polaka Katolika.
   Kim są Kaczyńscy – fakty, mity i wątpliwości
   http://marucha.wordpress.com/2010/07/01/kim-sa-kaczynscy/

   • jan

    A poniżej jeszcze dłuższa lista Polaków pochodzenia żydowskiego, wśród których widzę Polskich Patriotów

    http://yelita.pl/artykuly/art/lista-prawdziwych-zydowskich

    PS
    ciekawe czy twórcy tej listy zajmują się genealogią – zacne zajęcie gdy się ma czyste intencje.

    PPS
    Marek Jurek nie udaje Polaka – jest nim tyle, że według niektórych jest oszołomem – ot co!!!

    PPPS
    a ty PNP potrafisz udowodnic, że nie masz żydowskich /lub chamskich/ korzeni?

    • lul

     Tak naprawdę większość Polaków ma żydowskie korzenie i nie ma tego co ukrywać.

     • wmr

      Dawno nie wyczytałem w internecie takich głupot.

    • Ania

     Teoretycznie można być jednocześnie Polakiem i żydem, gdyż NIE ISTNIEJE coś takiego jak naród żydowski! Jest to sztuczny twór, który powstał w średniowieczu na bazie judaizmu (analogicznie, to tak jakby powstał naród chrześcijan), i w rzeczywistości składa się z dawnych Chazarów, plemienia pochodzącego z Dalekiego Wschodu, który z pogaństwa przekonwertował się na judaizm, a to jego potomkowie uzurpują sobie prawo do Palestyny. Rdzenni Słowianie – w wyniku wymieszania ludu chazarskiego z pierwotnymi mieszkańcami Europy Wschodniej – również przechodzili na judaizm, stając się automatycznie „żydami”. Za czasów Jezusa nie istniał naród stricte żydowski, lecz semicki, a to, co nazywa się „antysemityzmem”, jest niczym innym jak „antychazaryzmem”. Ci żydzi nawet nie stali koło prawdziwego semity. ;)

  • mloo

   z tym Jurkiem to przegiąłeś

  • jan

   „….Najlepiej żeby Prawo i Sprawiedliwość, … i pozostałe prawicowe partie…..”

   Tyleż że PiS nie jest prawicowa.
   Najbardziej do PiSu /według mnie/ pasuje nazwa „Lewica Chrześcijańsko Narodowa”
   Jak się skupicie np. na becikowym, na współpracy ze związkami zawodowymi i na tych tłumach „pokrzywdzonych Polaków” to jakoś ta prawica robi się lewicowa.

 • M

  to jakie macie te cele? przeklejać dmowskiego? NIkt już nic nie potrafi zrobić w tym kraju własną głową?

 • mloo

  trzymam kciuki za was

  nie dajcie się zaszufladkować „mediom”

  • Łukasz

   dokładnie trzymajcie przy swoim, w każdych większych mediach będą was chcieli zniszczyć ( oglądałem niedawno program pani Olejnik z Krzysztofem Bosakiem, w komitywie z komuchem chcieli go oczernić, bardzo ładnie się wybronił ) … Już niedługo wybory !!!! bye bye PO i reszta

 • Iwona

  Jak przeczytałam ile Tusk wydaje na burdele ubrania wina i inne przyjemności z naszych pieniędzy to to sama zakatowałabym ich wszystkich złodzieji rzadowych śmiercia głodową BEZ MYCIA I PICIA NIECH BY ZDYCHAŁY nieroby i złodzieje !!!!

  • kuboo

   Spokojnie, wyluzuj,,,

 • Aga

  Ładnie brzmi, ale żadnych konkretów. Kolejna partia wykrzykujaca hasła, do tego zalatuje mi tu nazizmem. Nie dziekuję

  • Takitam Dmowski

   a co to nazizm?

  • dv

   to nie jest żadna partia

  • Zgaga

   Za dużo tefałenów. :<

 • xcc

  Bez zmiany systemu nic się nie zmieni bez względu na to kto wygra. Obecny system i świętego przekabaci. Jestem ciekaw pomysłu RN na państwo. Socjalne zwane ipiekuńczym, minimum, czy jeszcze jakieś inne. W polecanych linkach jest socjalizujący PiS. Hmm

 • robert

  Jeśli Ruch Narodowy jednoznacznie nie potępi:
  – wszelkiego rodzaju, koloru i maści zasiłków, dotacji, zapomóg itd., których jedynym celem jest grabienie nieco pogatszych a dawanie biednym (czytaj: nieudolnym nierobom, leniom), w wyniku czego jedni i drudzy pozostają bierni w dążeniu do dobrobytu własnego,
  – sytuacji w której wynagrodzenie urzędników nie zależy wprost od ilości i jakości ich pracy, w wyniku czego urzędnik nic nie robiący, lub podejmujący błędne decyzje zarabia tyle samo co pracujący solidnie, w zamian za to wprowadzenia materialnej i osobistej odpowiedzialności za wykonaną pracę (gwarancji),
  – istnienia i działalności NFZ który zżera ogromna część pieniędzy przeznaczonych na leczenie Polaków, w zamian za to zaproponuje pozostawienie składek zdrowotnych w naszych kieszeniach i decydowania samemu na co ja przeznaczyć,
  – obciążeniu naszych budżetów składką emerytalna, za którą nie otrzymamy emerytury, a w zamian za to pozostawieniu tej kwoty do dyspozycji mądrych i przezornych Polaków, którzy sami będę potrafili zabezpieczyć się materialnie na starość
  – ciągłego uszczuplania programów szkolnych, w wyniku czego wychowuje się w Polsce rzesze kompletnych głąbów, dla których jedynym celem w życiu jest znalezienie dobrze płatnej posady na której nic nie trzeba będzie robić, oraz którzy wykazują ogromny przerost ambicji materialnych nad wiedzą i umiejętnościami (mówię to z pozycji pracodawcy), wprowadzania do szkolnictwa ogłupiających testów, powstania gimnazjów oraz indoktrynacji religijnej w szkołach,
  – sponsorowania z pieniędzy publicznych funkcjonowania związków wyznaniowych, oraz pobierania przez funkcjonariuszy tychże związków wynagrodzenia z pieniędzy podatników, w zamian proponując dobrowolne i ewidencjonowane składki na działalność kościołów i związków wyznaniowych,
  pozostanie ugrupowaniem bez wyrazu i bez celu.
  Powiedzcie panowie, jaki jest wasz stosunek do tych spraw?

  • Jan

   najpierw rozliczmy komuchów którzy rządzą jeszcze ze staergo systemu a potem naród-tak będzie zdrowiej !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • Stasiek

    Po co rozliczać, to pokolenie komuchów, samo wyginie, jestem zdania że należy pamiętać o przeszłości, ale nie można jej rozliczać bo to nic nie zmieni

  • Grzegorz

   Jestem przerażony twoimi poglądami. Sam brzmisz jak komuch no ale to wolny kraj wiec powodzenia życzę.

   • dv

    nie, nie , nie to nie brzmi jak komuch. Gość ma rację. Rozejrzyj się Grzegorz wokół siebie. Ja ci podam prosty przykład z włąsnej obserwacji. Mieszkam w małej miejscowości ok 120 mieszkańców. Z tego co zaobserwowałem znalazł by w niej z 20 osób które pobiera załotwione renty chorobowe od co najmiej 50 roku życia. Są rodziny młode, którym się nie chce robić a po zasiłki (zapomogi, dodatki miieszkaniowe) do gminy chodzą a wiekszą część tych pieniedzy przepijają i przepalą. To ja się pytam na co idą moje i wielu innych podatki? na darmozjadów, nieudaczników. Z emeryturami też racja. ZUS zabiera mi po 800 zł miesiac w miesiąc pacujac od 25 r życia do 67 lat tj. 42 lata co da 403 200 zł składek. Ile dostane z tego emerytury? 1400 zł? o ile wogóle dostanę bo ZUS obecnie to bankrut. Średni wiek życia mężczyzny to 77 lat czyli owe 403 200 podzielone przez 120 m-cy(42 lata) powinno mi dać emeryturę na poziomie 3360. Co zrobią z resztą? zdosłownie ukradną. Wolałbym mnieć prawo wyboru oddawania składek do wybranego przez siebie funduszu, który w dodatku pomnożył by moje pieniądze. Wiesz ile by urosło z tej kwoty przez tyle lat niech tylko marne 3% ile OFE gwarantują. Na tym to polega. Na pracy u podstaw. Ludzie muszą zrozumieć że sami muszą zadbać o swoje podstawowe potrzeby. A państwo ma mu w tym pomagać, nie utrudniać. Jesli ktoś ma pomysł na biznes powinien go realizować bez przeszkód. Panstwo z podatków powinno utrzymywać armię, szkolnictwo, opiekę zdrowotną i stworzyć systemy prawne aby każdy zwykły człowiek mógł normalnie funkcjonować a u nas co? Podatki, podatki i podatki, ZUS itd. Prosty przykład : płacimy podatek dochodowy 18% plus podatki pośrednie VAT, akcyza, przecież to ponad połowa naszych dochodów. W paliwie jest jeszcze podatek drogowy a jakie mamy drogi? Po prostu to jest właśnie faszyzm. Opodatkowanie Vatem podstawowych produktów potrzebnych do zycia to jest chore. Powinien być jeden podatek równy dla wszystkich dziesięcina od tego co każdy zarobi proste i sprawiedliwe.

    • Grzegorz

     Życie prostego człowieka jest bardzo złożone dosyć często zależnie od innych jednostek. Nie można założyć że przeciętny Kowalski poradzi sobie w życiu sam, bo nie jest przygotowany do tego mentalnie co zawdzięczamy komunizmowi. Mówisz że chcesz żeby było sprawiedliwe nie wiem ale wróć na ziemię bo większego absurdu w życiu nie słyszałem. Te wszystkie głupoty wypisujecie pasują do Rosji bo tam jest sprawiedliwie jedni żyją na wysokim poziomie a drudzy głodują. Nie przejmuję się bo RN ja przerodzi się w partię polityczną to nie przekroczy 3% bo takich bezdusznych ideologii jest coraz mniej co zawdzięczamy normalnym ludziom. Chociaż Hitler wygrał w wyborach demokratycznych

    • Wiesław

     Ja mam na to inny jeszcze pogląd, mam 27 lat od 5 lat prowadzę własną firmę na początku budowlaną i tam już się zaczynały schody związane z darmozjadami. „Ludzie” którzy mają rodziny, nie chce im się pracować a co zarobią to przepijają lub przepalają, Pośredniak tonie w kolejkach ale gdy kiedyś na głos w korytarzu pełnym ludzi powiedziałem ze szukam pracowników to każdy wilkiem patrzył na mnie, bo jak to On do pracy? przecież zasiłki są. A nasze państwo zabiera ile może, obecnie 23% VAT i 19% podatku. Łącznie od tego co zarobisz zabierają Ci 42% i do tego zusy, a Teraz najlepsze spróbuj dać pracownikowi umowę o prace to idzie na zwolnienie po paru dniach i leży wentylem do góry mając Cie w Dupie. Taka Mentalność przeszedłem przez to i utopiłem sporo kasy. Do tego co nam rząd oferuje? jak Ci kontrahent nie wypłaci to musisz mieć hajs na papuge i 4-5% nie pamiętam już na kaucje na poczet kosztów sądowych i dopiero możesz spróbować odzyskać kasę. (60 tysięcy zł za roboty poszło się je…ć)
     Teraz inna sytuacja trzeba się przebranżowić. Szukam ludzi do pracy jest recesja, proponuje konkretny hajs ale trzeba zasuwać i to mocno przy sprzedaży bezpośredniej. Robota nie jest ciężka ani trudna ale trzeba swoje wyłazić. też chętnych nie ma. co to za pokolenie się wylęgło o starych przemysłowych poglądach ze się należy i już. Nie rozumiem Stanu umysłu ludzi którzy wolą grosze za czas pracy zamiast godziwe pieniądze za efekty, etat nie jest w żaden sposób pewną praca. 8 miesiący temu zgodziłem sie bo gościu rokował dobrze i dałem umowę o prace, po 2 tyg na zwolnienie poszedł i mi przesyłał tylko zwolnienia Poleconymi. Wkurzyłem się i pojechałem do niego porobiłem foto i nakręciłem film jaki to on obłożnie chory jest. ZUS Lekarza teraz łapie za d… który mu wystawiał kwity.

     Zlikwidować zasiłki, dla nierobów.

   • Gostomysł

    Nie Grzegorzu i Janie, Robert wypowiedział się bardzo logicznie. To twoje poglądy (lub raczej ich brak) budzą… hmmm przynajmniej wątpliwości. Ale jak ktoś nie ma w życiu nic więcej do powiedzenia z wyjątkiem „bić komucha” to i komentarz nie mógł być przecież ambitny. Pozdrawiam i życzę przemyślenia mickiewiczowskiego cytatu „milczenie jest zlotem”, ale lepiej tuwimowskiego: „Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa”

  • Maurycy

   tylko dlatego ze ktos jest biedniejszy od ciebie nie znaczy ze jest leniem lub nieudacznikiem zalosne

  • Mirek

   Jak Pan chce ocenić pracę urzędnika ? Jak miało by to wyglądać ? Sam nie widzę skutecznego sposobu by takie postanowienie wprowadzić w życie.

  • el camillo

   Ludzi takich jak Kulczyk, Michnik, Kalisz należy grabić do zera.

 • pirolek

  Co mam zrobić? Poglądy mam narodowe by nie rzec nacjonalistyczne (nie mylić z faszyzmem) ale nie trawię kleru i pis. Poprawność polityczna wywołuje u mnie odruch wymiotny a równocześnie taki sam odruch wywołuje u mnie kler i pis. Kim jestem? Jaruzelskiego lubię i cenię za to że o 10 lat oddalił od nas widmo „demokracji”, której cudów obecnie doświadczamy. Jan Paweł II to dla mnie blagier (konia z rzędem temu, kto poda choć 3 zasługi Wojtyły dla Polski – faktyczne nie urojone, nawet pochowany w Polsce być nie chciał) a jednocześnie marzę o silnej, dostatniej i sprawiedliwej Polsce. Znajdzie się wśród Was dla mnie miejsce? Polskę widzę nie pod krzyżem bo pod krzyżem to trupy leżą ale rozumną, kierującą się interesem narodowym a niestety nie da się pogodzić serwilizmu wobec kleru i interesu narodowego – kto zna historię i podchodzi do niej z czystym umysłem bez problemu zauważy negatywny wpływ kleru na naszą historię, niemal tak samo destrukcyjny jak wpływ narodu o którym mówić się nie powinno (bo oskarżą o antysemityzm) :)

  • Grzegorz

   Kurcze zawsze mnie uczono że jeśli się nie ma konkretnej wiedzy na pewne sprawy to nie można się wypowiadać.
   1. Jaruzelski był zbrodniarzem który ma na sumieniu tylu niewinnych ludzi, powiedz to dzieciom którzy stracili rodziców w tym bezdusznym akcie.
   2. I choć jestem zdeklarowanym ateistą to Karol Wojtyła był dla mnie osobiście wielką postacią, a nie został pochowany w Polsce bo zabrania tego prawo kanoniczne.
   Ale wiedział byś o tym jak byś troszkę poczytał ale po co lepiej wydać opinie nawet jak się nic na temat nie wie. pozdrawiam

   • Kornel

    1. Powiedz że Jaruzelski był zbrodniarzem rzeszom tych dzieci których rodzice zginęliby gdyby do kraju po 81 wjechali ruscy. Jaruzelski jest postacią kontrowersyjną, możesz go oceniać jedynie znając jego myśli i myśli Breżniewa.

    2. Dlaczego papa był dla Ciebie wielką postacią? Bo tak? Bo „wielką postacią Był” ? Kolega prosił o 3 zasługi Wojtyły dla Polski. Myślę że to nie takie proste pytanie jak się wydaje.

    Ganisz kogoś, że się wypowiada jak nie zna tematu, akurat w tym wypadku sam walnąłeś faux pax.

    • PŁOTCZANIN

     Jeśli ktoś mówi że Jaruzelski jest ok. To niech spojrzy na historię PRL. To on jest odpowiedzialny za masakrę w 1970roku na Wybrzeżu , za stan wojenny w 81 roku , strzały i morderstwa w Kopalni Wujek czy Manifest Lipcowy . A co do naszego Papieża . To odpowiadam że jego największą zasługą jest to że dał Polakom i Polsce nadzieję na pozbycie się komunizmu z Polski. Oczywiście na obalenie w Polsce miało duży wpływ wiele czynników . Ale gdyby Papieżem nie został Polak oraz gdyby sekretarzem KC KPZR nie został Gorbaczow to kto wie ile byśmy musieli czekać na obalenie komunizmu ( lub jak kto woli socjalizmu w Polsce) i na świecie .

  • Ignacy

   pirolek, mam podobne poglądy do Twoich. Zasługa JP2 to chyba to, że dzięki niemu mówią o Polsce. Fakt to był wielki człowiek. Za to 2 znany Polak (już teraz celebryta) „Się dąsa Wałęsa”, przyprawia mnie o mdłości. To czy on się przyczynił do upadku komuny czy nie, nie rozpatruje tego, czy był agentem czy nie również. Problem polega na tym, że stał się teraz medialną …. jeździ to tu to tam, pcha dupsko i mówi „oh, ah”, trzepie z żonką kasę… Tak walczył z komuną? to niech teraz spocznie na laurach i niech sobie czasem coś skomentuje, a nie pcha dupe do afryki, bo na tym kase trzepie…

   Co do RN mają mój głos jeżeli wystartują w wyborach, chociaż sam chciałbym, by postulowali za jedną, ale to bardzo ważną rzeczą, mianowicie „My home is my castle”, czyli by wprowadzić taki zapis w prawie, jak istniejący w teksasie. Czyli jeśli złodziej, czy jakaś inna szumowina wtargnie mi do domu i nie odejdzie po dobroci, ja nie ponoszę odpowiedzialności za to co mu się stanie. Bo z ofiary człowiek staje się sprawcą. Dziękuje, pozdrawiam ;)

  • asm

   Kolego, pytasz co zrobil Jan Pawel II dla Polski? Odpowiedz jest bardzo prosta i konkretna. Zorbilwszytko by jak najwiecej uratowac dusz od zepsucia po smierci. Wszczepil w mlode serca milosci i zrozumienie innych. Naczyl ze trzeba kocha kazdego i nie pozwolic by prawda byla zagluszona. Dzieki Niemy komuna upadla, dzieki Karolowi Wotyle mamy wieksza wolnsoc nuchowa. Niestety ateista zawsze z zazdroscia i nienawiscia bedzie patrzyl na struktury Kosciola, zapominajac ze nawek ksieza sa pogubieni i moga zle czynic. A my may wybaczac, kochac i wyrzucic nasze ego. Chlopie jezeli masz cos do „kleru” to nie oczerniaj calego Kosciola. Jestes gowniarzem ktory ledwo przyszedl na swiat i mysli ze 2000 lat zrozumial przez kilka lat wego zycia! Czlowieku, podawaj nazwiska duchownych ktorzy zle czynia a nie krtykuj caly Kosciol! Uwazaj bo po smierci zaplacisz za swa krtyke przed Stworca, co wtedy zrobisz? A jak nie wierzysz w Stworce to zamknij sie i nie wpieniaj sie w Kosciol ktory nie nalezy do ciebie i z ktorym nie masz nic wspolnego!

 • robert

  W końcu ruch który popieram, jak przekrztałcicie się w partie macie mój i mojej żony głos w wyborach.

 • Misiulo

  Jakie jest stanowisko Ruchu Narodowego odnośnie prawa Obywatela do posiadania broni?

  • Grzegorz

   Ty masz cos nie tak z głową broń nie może być dostępna dla wszystkich a żeby to to rozumieć trzeba mieć IQ troszkę większe od małpy

   • Misiulo

    Zadałem tylko pytanie nie stawiając tez. Ty, obrażając mnie bez powodu, pokazałeś, że z Twoim zdaniem nie warto się liczyć.

   • Misiulo

    Pytanie skierowałem do osób o IQ znacznie wyższym od małpy, w nadziei, iż poziom rozmówców będzie tu znacznie wyższy od WP czy Onetu.

  • dendrolog

   Wyobrażasz sobie swoją własną mamę posiadającą broń? ;-)

 • Grzegorz

  Chcecie aby zwykły polak odzyskał suwerenność a moim zdaniem to chcecie nam tą suwerenność odebrać, wszystkie wasze ideologiczne poglądy brzmią jak propaganda nazistowska. Chcecie jedności narodu polskiego, definiuje cię PATRIOTYZM tym samym naznaczacie niewinnych ludzi którzy zawsze tracą na takiej bezdusznei ideologii. Nie macie nic ciekawego do powiedzenia, opieracie ideologiczne poglądy na czas między wojenny który nie jak ma się do teraźniejszości. Dziekuje pozdrawiam to co miałem do powiedzenia.

  PS czekam na jakąś sensowną odpowiedz

  • dendrolog

   GRZEGORZU! – aż zakrzyczę,

   Czy Ty w ogóle rozumiesz, że kiedy Roman Dmowski DEFINIOWAŁ POLSKI NACJONALIZM, to:

   – Adolf Hitler był bezdomnym nieudacznikiem??? – w głowie jeszcze mu nie było żadnego nazizmu ;-) ,

   – Mussolini promował antyestablishmentowy socjalizm??? – dopiero, gdy zrozumiał, że bez establishmentu (króla, przemysłowców, Kościoła) nie będzie rządzić… – no cóż Grzegorzu ;-) .

   Przestań mieszać te idee ze sobą, bo jesteś w tym bardziej miałki niż sama michnikowszczyzna.

 • Polka

  Wygnać wszystkich żydów z Polski i dopiero wtedy możemy myśleć o odbudowie czegokolwiek w kraju.

  • Staszek

   Nie jestem Żydem,ale…
   Twoja wypowiedź pokazuje że jesteś antysemitą, czyli osobą, która ma uprzedzenia do Żydów bądź ludzi, którzy mają żydowskie korzenie. Tak więc zanim zaczniesz pisać takie rzeczy sprawdź czy nie masz przypadkiem żadnych cech żydowskich (fizycznych i osobowych), a potem dokładnie przestudiuj drzewo genologiczne.

   • dendrolog

    Hej, widząc co robi i pochwala np. Adam Michnik – bez wątpienia Żyd i (post)komunista ;-) , mam nieodparte wrażenie, że jego deportacja np. do Ziemi Świętej byłaby ogólnie z korzyścią dla Polski.

    Czy i mnie tu chcesz nawyzywać od antysemitów? o.O

    • taki sobie

     Jeśli wierzyć obiegowym opinią to ponad 90% Polaków to Żydzi. Tylu jest u nas katolików. A przeciez chrześcijaństwo to heretycki odłam judaizmy (wiary mojżeszowej).

 • dziadzior22

  Uszanowanko. Mam zbliżone poglady do RN i chciałbym wiedziec więcej na ten temat. Już od dawna nie mogę patrzeć na to co się dzieje. Jak każdy kto dostanie do ręki władze głównie rząd ale chodzi też o pracodawców. Zapomina o obietnicach tylko chce się nachapac i sprzedaje Polske za frajer a pracodawcy z ludzi wyssac życie za grosze. Wiadomo że każdy ma swoje poglądy i każdy z was ma coś ciekawego do powiedzenia. Co do niektórych brak komentarza. moje zdanie jest takie. Kolega napisał że opieranie się na Ideologi dmowskiego jest bez sensu bo to było dawno i nie prawda. Każdy ustrój zasady wszystkie partie polityczne itd mają oparcie na idach sprzed setek lat wstecz. Na tych fundamentach budowały się. Wybuduj kolego wieżowiec bez fundamentów zobaczymy czy będzie stal. Widzę że ruch chce stworzyć coś wspólnie że społeczeństwem ale jak ma coś stworzyć skoro odrazu obrzucany jest przez niektórych błotem. Naziści! Komuniści! Tylko krzyczą. Ten ortografii nie zna. A co cię to obchodzi jak to napisał. Co wy robicie dla lepszej Polski dla lepszego jutra. Tylko narzekacie krytykujecie w gębie na necie mądrzy. A godzicie się na wszystko co wam rząd gotuje i siedzicie jak zbite psy. Stworzono z Nas narodowość w której jeden drugiemu jest wrogiem. Całe stado psów ogrodnika. Musimy się zjednoczyć i zbudować lepszy świat dla naszych dzieci. Od narzekania jeszcze nikt nie wyzdrowial. Otworzcie oczy wkońcu. Nie widzicie tego jak niemcy dalszym ciągną z nas jak mogą zresztą z całej unii. Polacy jeżdżą im dupy myć i zarabiają więcej niż u nas na budowie. Rzygac mi się chce jak widzę jak Polacy dają się ponizac. Budują u nas fabryki polacy zasowaja jak woły za grosze a niemiec w tej samej fabryce w u siebie ma o połowę albo lepiej mniejsza normę i zarabia dajmy na to: PL 2000zl a niem 2000euro. Jesteśmy tania siłą roboczą. Chinolami europy. Powykupywali cukrownie po to żeby je zamknąć i zwolnić ludzi. Wykanczaja nas gospodarczo bo wojną nie dało rady. Po wyprzedaje wszystko ludzi doprowadzając do ruiny. Stocznie jedne z najlepszych. Pozamykac trzeba było. Socjalu wogóle nie ma. Wartości rodzinne deptane. Najważniejsze że maciezynski teraz trwa 12 miesięcy. Prawo i kodeks pracy są łamane cały czas jakby nie istniały wogóle. Celowe pograzenie ludzi w świetnych kredytach pozyczasz daną sumę oddajesz drugie tyle. Do emerytury która nie wiadomo czy dostaniesz jesteś udupiony splacaniem. Dzięki czemu w pracy mają cię w garści. Straszą ludzi słowami typu bedziesz podskakiwal nie splacisz kredytu a masz rodzine i co wtedy. Ludzie są traktowani jak smiecie. Jest bezrobocie i gdzie ktoś znajdzie pracę. Prorodzinnie jest. Związki zawodowe? Jakie związki? Po doprowadziło do tego że jest projekt ustawy o likwidacji związków. Ustawa która wprowadzili o czasie pracy powoli legalizuje mobbing. Zaczynaja mieć nad nami pełną kontrolę. Nasze dobra naturalne. Sprowadzają węgiel że stanów i rosji mówiąc że jest tańszy od naszego który jest na miejscu. Kghm światowa potęga przemyslowa doprowadzana jest do upadku. Wystarczyło rozpowiedziec na całą Polskę że fizyczny zarabia 9000 zł netto na rękę co jest jak wszystko kłamstwem i ludzie wyrazili na to zgode. Powolna demilitaryzacja teraz obcieli pieniądze na wojsko pod pretekstem oszczędności. Stajemy się powoli bezbronni. I co z tego wyniknie ktoś położy łapę na gazie lupkowym. Tyle na składki nam odciagaja. W kolejce do szpitala umrzesz na poczekalni. Gdzie są te pieniądze. Składki rentalne. Idziesz na emeryturę więc już na rentę nie pójdziesz gdzie są te pieniądze. Euro 2012 ludzie całe życie mieli firmy do ruiny ich doprowadzili. Powodzie ludziom zniszczyły dorobki życia to dostali po 6000zl . Biurokracja. Idziesz z rana do urzędu już mają godziny pracy rozpoczęte to mają przerwę na dzień dobry i jeszcze kilka innych. A i tak ci nie pomogą w niczym. Urząd pracy jeszcze nikomu kogo znam z godziwym wynagrodzeniem nie znalazł można kosic trawniki w sezonie albo zamiatac ulice a co z rodzina? O skarbowce chyba nie muszę mówić. Mordercy gwalciciele oszuści za pieniądze wychodzą z więzień. Bylbys dłużny 2000 nie zapłacisz to przeliczaja ci na dni w więzieniu. Likwidacja przedszkoli żłobków kierunków zawodowych. Nigdzie indziej czegoś takiego nie ma dzieci mają pewne miejsca odrazu po urodzeniu. Becikowe 1000zl co za to kupisz. W mopsie samotna matka dostaje stowke na miesiąc. Zdajesz prawo jazdy po kilka razy. Korupcja wszędzie. Wyzysk wszędzie. Zero tożsamości narodowej. Nieudolny i bezradny wymiar sprawiedliwości. Nie ma średniej klasy społecznej. Bogaci, mniej bogaci , biedni, bezrobotni, menelnia i patologia. W dalszym ciągu Polska jest stolikiem na którym niemcy i rosja grają w karty. Doprowadzani jesteśmy do ruiny jesteśmy obozem pracy z którego inni czerpią zyski. Obudzcie się ludzie i zjednoczcie żeby działać we wspólnym celu. A nie siedzicie z założonymi rękami z wieczną krytyka w ustach ale działaniu zerowym. Nic się nie Zrobi samo. Pozdrawiam

 • dziadzior22

  Nie nawolujmy tylko do wojny bo się porwiemy z motyka na księżyc. Najpierw odbudujmy Polskę. Polska dla Polaków!!!

 • ChCęByćWoLnY

  Jestem ciekaw czy owi Panowie nie podpinaja sie pod zaslugi RD i sa nastepnymi którzy chca nami manipulowac))

 • prawnik

  Na gruncie europejskim należy przede wszystkim walczyć o zmniejszenie uposażeń europosłów i eurobiurokracji. Ich wynagrodzenia to forma korupcji, która ze świętego zrobi grzesznika. Wszyscy, niezależnie od tego, jaki nurt w kraju reprezentują, po wyborze do gremiów europejskich stają się zwolennikami UE. Bo apanaży, jakie tam pobierają, nie otrzymają w kraju nigdy. Pierwszym więc krokiem do zmiany relacji w UE jest obniżenie apanaży eurokracji i europosłów.

 • sprawiedliwy

  ruch narodowy to jedynie wydumka na zaistnienie, nic więcej, w rzeczywistości nie ma racji bytu.

 • StPedro

  Ruchu Narodowy – Naród to żywy organizm, wszelkie działania na żywym organiźmie mogą doprowadzić do podniesienia kondycji organizmu Narodu lub obniżenia kondycji organizmu Narodu i jego śmierci. To co obecnie się dzieje z organizmem Narodu to są działania Pasożytniczych Ugrupowań Politycznych PO PIS itd… to jest jak grzybiczny pasożyt żerujący na żywym organiźmie… Jestem ZA podniesieniem Kondycji i Zdrowia Narodu Polskiego ale to jest możliwe po unicestwieniu pasożytniczych (po)tworów (skojarzenie przypadkowe). Kiedy? zapytam jeszcze raz Kiedy? dorośniemy do ODPOWIEDZIALNOŚCI za słowa i czyny. Życzę WAM ODWAGI, BĄDŹCIE PIERWSZYMI KTORZY WPROWADZĄ STANDARD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SŁOWA I CZYNY. Ale odpowiedzialności przed NARODEM. Osobiście poprę Was ale pod jednym warunkiem… udzielę wam poparcia ale tylko 1 Raz, Jeżeli nie dotrzymacie danego słowa to niedotrzymanie danego słowa będzie jednocześnie wyrokiem skazującym. WIĘC JESTEM ZA TYM ABY MANIPULACJA NA ŻYWYM ORGANIŹMIE BYŁA OBARCZONA NAJWYŻSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I W PRZYPADKU PORAŻKI NAJWYŻSZĄ MOŻLIWĄ KARĄ DLA MANIPULUJĄCEGO.

 • StPedro

  Ktoś chciałby żądzić krajem? ok proszę bardzo ale pomyłka grozi śmiercią!. W takiej sytuacji chętni ze WSZYSTKICH UGRUPOWAŃ mieli by powód do zastanowienia się czy chcą spróbować bo jeżeli się nie uda to elektryczne krzesło na nich czeka nieodwołalnie. W takiej sytuacji chętnych do rządu musielibyśmy szukać ze świecą ale to by gwarantowało że TYLKO fachowcy mogli by się odważyć. Partaczom dziękujemy. To co się obecnie odbywa, to jest jakiś odpust najniższej kategorii bez odpowiedzialności za cokolwiek.

 • StPedro

  Bóg dał „życie” i instrukcję obsługi do życia „Biblię” wystarczy zrobić najprostrzą żecz… skorzystać z instrukcji obsługi.

  • taki sobie

   Cóż, Pedro, jeśli chcesz zabijać nieposłuszne dzieci to bardzo prosze (Pwt 21, 18-21). Jeśli chcesz zabijać każdego kto próbuje Cię namówić do zmiany religii, bardzo proszę (Pwt 13, 7-11). Jeśli chcesz odcinać kobietą ręce, bardzo proszę (Pwt 25, 11-12).

   Księga powtórzonego prawa jest zdecydowanie tą, w której zawarto najbardziej niemoralne zakazy. Ale pojawiają się one w całej Biblii, również w Nowym Testamęcie. Zresztą nie ważne, czy nakaz powtórzono, czy nie. Jezus z Nazaretu zaakceptował cały Stary Testament:
   Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.

   Mt 5, 17
   Miłego wypełniania biblijnych nakazów.

 • Mass

  Powinno być wprowadzone prawo zakazujące, tak jak zakazane jest propagowanie stalinizmu, komunizmu czy faszyzmu, tak i zakazane musi być propagowanie wszelkiej maści dewiacji sodomickich i gomoryckich. Także wszelkie parady zboczeńców z mocy prawa powinny być zakazane jako uderzające w porządek moralny społeczeństwa. Na pewno też surowo powinno być karane wszelkie zbliżanie się ideologii sodomickiej do dzieci, czyli dewiantów z ich propagandą trzymać z dala od szkół i przedszkoli. Wszelkie związki zboczeńców powinny być nielegalne.

 • Disposable Heroes

  Popieram was, propagowanie świadomości narodowej, wartości
  chrześcijańskich, utworzenie silnego ,suwerennego państwa, wreszcie ktoś nowy
  na arenie politycznej. Tylko kilka zastrzeżeń ,jesteście nową partią i brakuje
  wam doświadczenia, fundamentów. Budujecie je na historii, popieram. Rewolucyjne
  hasła – „lewacy” „zwycięstwo nad lewackim światopoglądem, oraz
  zniszczenie ich na przestrzeni miasta” , kompromitując lewice chcecie zbratać
  sobie Polaków? Jeżeli ktoś ma inne poglądy polityczne nie znaczy ,że jest
  gorszy, a jeżeli się myli ,podajcie argumenty ,że tak właśnie jest. W was
  nadzieja dla narodu ,ale najpierw radze wam trochę ochłonąć . Może dojdziecie
  do władzy i co dalej? Stosunki międzynarodowe – nie jesteśmy sami na świecie i
  nie jesteśmy niezależnym mocarstwem, a co za tym idzie nie jesteśmy także
  niezależni gospodarczo. Podajcie pomysły na system emerytalny, na walkę z
  bezrobociem, służbę zdrowia. Ten komentarz od Roberta nie wiem ,czy jest on
  działaczem, pracuje w zarządzie? Co do reportażu z Moniką Olejnik; Krzysztof
  Bosak wierzy w to co mówi ,wierzy w swoje ideały i stara się je realizować,
  jego przeciwnik polityczny z SLD opiera się na już ustalonych fundamentach
  partii z którymi może nawet nie w pełni się zgadza, a poza tym trudno atakować
  partię o której prawie nic się nie wie. Wysuńcie program partii. Marsze mogą przekonać młodych ,ale już bardziej doświadczonych ,taki sposób zdobywania „popularności” odstrasza, w taki sposób zdobywali władzę Hitler i Mussolini ,wzięliście się za politykę zacznijcie politykować. Szukajcie ludzi znających się na danych dziedzinach, które zamierzacie reformować. Macie ducha walki młodych ,bo Wy jesteście przyszłością Narodu ,ale potrzeba wam także opanowania i mądrości ,ludzi z doświadczeniem, a przynajmniej z wiedzą. Może was skrytykowałem ,to obiektywne spojrzenie. Ale jesteście nową partią więc możecie się kształtować i w tym wasza siła. Weźcie sobie moje słowa do serca, być może Wy będziecie ,decydować o naszej przyszłości.

 • Mariusz M

  Na organizowane marsze chodzę,narodową publicystykę czytam,podpisy zbieram,zagłosować chyba nie zagłosuje.Przewiduje że Ruch Narodowy niebawem zmieni się w kolejną (po PISie)partię rozdłubywania historii o czym świadczy chociażby zamieszczona mowa Dmowskiego która ma być waszą listą celów i zadań.Moglibyście trochę „zkorwinizować” swoje polityczne priorytety i wypowiadać się więcej na temat waszej wizji na gospodarkę .Chciałbym pod tą zakładką przeczytać wasz program- P R O G R A M :) Zamiast konkretów dalej pastwicie się nad starymi komuchami którzy zaraz pozdychają i będzie można ich wyrzucić na śmietnik historii.
  Czołem wielkiej Polsce.