Ruch Narodowy

Lewica wciąż chce Roku Edwarda Gierka


>Walka środo­wisk lewackich o Rok Edwarda Gierka trwa dalej w rodzinnym mieście komunisty, czyli w Sosnowcu. Mimo klęski inicjatywy ustanowienia ofi­cjalnych obchodów, młodzi postkomuniści będą starali się zrobić to na własną rękę.
Na mar­co­wej sesji Rady Miej­skiej w Sosnowcu większość radnych opo­wie­działa się prze­ciwko usta­no­wie­nia Roku Edwarda Gierka w Sosnowcu. Sosno­wiecka lewica, Fede­ra­cja Mło­dych Socjal­de­mo­kra­tów, jed­nak nie daje za wygraną. Sekretarz FMS Sosnowiec twierdzi, że jego organizacji udało się rozpocząć „merytoryczną debatą na temat pamięci o Gierku” i nawet bez pomocy samorządu uda im się promować swoje idee. Młodzieżówka SLD chce akcentować pamięć o Gierku między innymi podczas obchodów Święta Pracy oraz planuje zorganizować tzw. Konkurs o Polityce pod przewodnim hasłem: „Dekada Edwarda Gierka”.
FMS zorganizuje również spo­tkania wspo­mnie­nio­we oraz wyda­rzenia kul­tu­ral­ne, które mają zostać zapre­zen­to­wane po wakacjach.
HK